Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
T: +48 (54) 272 10 00
Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
Tło bannera

RODO

Wybierz
datę przyjazdu
Wybierz
datę wyjazdu
Gwarancja najniższej ceny

Rodo

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia przez Uzdrowisko Wieniec sp. z o.o. usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej jest Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., adres: ul. Brzozowa 1, Wieniec Zdrój, 87-800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055528; REGON 000288142, NIP 888 24 45 517 (dalej jako „UZDROWISKO WIENIEC”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez UZDROWISKO WIENIEC możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Modrzejewskim - dostępnym pod adresem e-mail: iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Na potrzeby zarejestrowania Twojej osoby jako pacjenta (kuracjusza) w UZDROWISKU WIENIEC potrzebujemy następującego zestawu Twoich danych: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości.
Na potrzeby wystawienia przez UZDROWISKO WIENIEC faktury będziemy potrzebować następujące dane: nazwa, adres i NIP firmy.Dodatkowo w razie przekazania przez Ciebie skierowania wystawionego przez NFZ/ZUS będziemy przetwarzać także następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres
W razie ubiegania się przez Ciebie o zwolnienie z opłat parkingowych będziemy przetwarzać także następujący zestaw Twoich danych osobowych: informacja o niepełnosprawności.
Podczas korzystania z opieki medycznej w UZDROWISKU WIENIEC tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje odnoszące się do Twojego stanu zdrowia, w szczególności informacje o odbytych zabiegach, odbytych chorobach, przyjmowanych lekach i innych dolegliwościach .
Informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zbieramy i gromadzimy, gdy jest to konieczne do postawienia diagnozy i świadczenia usług w zakresie opieki medycznej i zabiegowej, ustalenia odpowiedniej diety.


Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie przez UZDROWISKO WIENIEC wykonania usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (Nazwy aktów prawnych zostały zamieszczone na końcu formularza)
Zarejestrowanie Twoich danych osobowych, w tym danych medycznych, w celu objęcia opieką medyczną, hotelową, żywieniową oraz zabiegową na stanowiskach recepcyjnych, w gabinecie lekarskim, zabiegowym.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 25 pkt 1) Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia
UZDROWISKO WIENIEC jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej i w związku z powyższym prowadzi i przechowuje Twoją dokumentację medyczną jako pacjenta (kuracjusza).

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, art. 24 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta
UZDROWISKO WIENIEC przestrzega Twoich praw jako naszego pacjenta (kuracjusza), np. odbieramy i przechowujemy Twoje oświadczenia, w których wyrażasz zgodę na dostęp innych osób do Twojej dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie Twojego zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Na podstawie podanych nam danych kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem przez UZDROWISKO WIENIEC na Twoją rzecz usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez UZDROWISKO WIENIEC usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej
i zabiegowej.

Możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej, jakości wykonywanych przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej i zabiegowej. Wypełnienie ankiety ma charakter dobrowolny i anonimowy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez UZDROWISKO WIENIEC usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej i zabiegowej.
UZDROWISKO WIENIEC jest administratorem danych pacjentów (kuracjuszy) i w związku z powyższym jest uprawnione do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez uzdrowisko działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, którym może być dochodzenie roszczeń.

UZDROWISKO WIENIEC przetwarza Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązków podatkowych w związku realizacją na Twoją rzecz usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej, np. Twoje dane mogą być przetwarzane na potrzeby wystawienia przez UZDROWISKO WIENIEC na Twoją rzecz faktur z tytułu świadczonych usług bądź rachunków.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu zapewnienia sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez UZDROWISKO WIENIEC usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej i zabiegowej, art. 106a Ustawy o VAT, art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.


Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców
W celu realizacji przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej, jak również w celu realizacji Twoich praw pacjenta Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
(a) Innym podmiotom leczniczym, podmiotom współpracującym z UZDROWISKIEM WIENIEC w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, zabiegowej;
(b) Lekarzom, fizjoterapeutom, psychologom i innemu personelowi UZDROWISKA WIENIEC, z którym UZDROWISKO WIENIEC współpracuje, na potrzeby wykonywania na rzecz pacjentów (kuracjuszy) usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej;

(c) Dostawcom usług dla UZDROWISKA WIENIEC w zakresie rozwiązań technicznych, w tym teleinformatycznych, organizacyjnych (np. firmom świadczącym na rzecz UZDROWISKA WIENIEC usługi pocztowe), które są niezbędne dla realizacji przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej;
(d) Podmiotom świadczącym na rzecz UZDROWISKA WIENIEC usługi prawne, finansowe, doradcze oraz usługi wspierające UZDROWISKO WIENIEC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w dochodzeniu roszczeń;
(e) Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

UZDROWISKO WIENIEC ma obowiązek przechowywania Twojej dokumentacji medycznej przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wynikającym z Ustawy o prawach pacjenta. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń UZDROWISKO WIENIEC będzie przetwarzało przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu usług realizowanych przez uzdrowisko, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Dane osobowe przetwarzane przez UZDROWISKO WIENIEC na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych uzdrowisko ma obowiązek przechowywać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Informacja o przysługujących Tobie prawach

Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje, czy podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.


Przekazanie przez Ciebie danych osobowych, w tym danych medycznych, jest dobrowolne. UZDROWISKO WIENIEC zastrzega jednak, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych koniecznych do realizacji przez UZDROWISKO WIENIEC na Twoją rzecz usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej może skutkować odmową wykonania usług.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

UZDROWISKO WIENIEC nie będzie przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.
Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych (dotyczy pacjentów, których pobyt w UZDROWISKU WIENIEC opłaca NFZ/ZUS.

 1. Skierowanie przesłane przez oddział NFZ/ZUS do Biura Obsługi Kuracjusza
 2. Dowód tożsamości

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Oferty

Weekend leczniczy 3 dni (2 noce)
od 495 /pobyt
Weekend leczniczy 3 dni (2 noce)
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Weekend z jogą
od 750 /pobyt
Weekend z jogą
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy Joga na 5 !
od 1 399 /pobyt
Pakiet leczniczy Joga na 5 !
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pobyt wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
od 1 120 /pobyt
Pobyt wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet SPA
od 1 399 /pobyt
Pakiet SPA "Uwolnij się od stresu"
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet dla aktywnych
od 1 399 /pobyt
Pakiet dla aktywnych " Walcz o odporność "
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet One Night Spa
od 658 /pobyt
Pakiet One Night Spa
 • 1 noc
 • Śniadanie i kolacja
Sprawdź szczegóły
Weekendowy Relax w SPA
od 849 /pobyt
Weekendowy Relax w SPA
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy kardiologiczny
od 1 949 /pobyt
Pakiet leczniczy kardiologiczny "Serce pod kontrolą"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy kardiologiczny z diagnostyką
od 2 340 /pobyt
Pakiet leczniczy kardiologiczny z diagnostyką "Serce pod kontrolą"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 1 959 /pobyt
Pakiet leczniczy "Senior 60+"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 2 498 /pobyt
Pakiet leczniczy "Terapia dla kręgosłupa"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
wSPAniały relaks blisko natury
od 1 400 /pobyt
wSPAniały relaks blisko natury
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Antycellulitowy
od 1 300 /pobyt
Pakiet Antycellulitowy
 • 3 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 15 dni (14 nocy)
od
Pakiet Leczniczy 15 dni (14 nocy)
 • 14 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 8 dni (7 nocy)
od 1 753 /pobyt
Pakiet Leczniczy 8 dni (7 nocy)
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 6 dni (5 nocy)
od 1 305 /pobyt
Pakiet Leczniczy 6 dni (5 nocy)
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pobyt wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
od 1 540 /pobyt
Pobyt wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Weekend w Medical SPA w Wieńcu-Zdroju (FB)
od 500 /pobyt
Weekend w Medical SPA w Wieńcu-Zdroju (FB)
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Oferta nocleg ze śniadaniem
od 160 /noc
Oferta nocleg ze śniadaniem
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
Sprawdź szczegóły
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij