Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
T: +48 (54) 272 10 00
Uzdrowisko Wieniec, Wieniec-Zdrój
Tło bannera

RODO

Wybierz
datę przyjazdu
Wybierz
datę wyjazdu
Gwarancja najniższej ceny

Rodo

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KURACJUSZY

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa  danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia przez Uzdrowisko Wieniec sp. z o.o. usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej jest Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., adres: ul. Brzozowa 1, Wieniec Zdrój, 87-800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055528; REGON 000288142, NIP 888 24 45 517 (dalej jako „UZDROWISKO WIENIEC”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez UZDROWISKO WIENIEC mogą się Państwo  skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Modrzejewskim - dostępnym pod adresem e-mail: iodo@uzdrowisko-wieniec.pl.

Źródło pochodzenia danych

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, jeśli sami Państwo rezerwują u nas pobyt.

Jeśli przy rezerwacji korzystają Państwo z usług portali specjalizujących się w pośrednictwie dokonywania rezerwacji, typu booking.com, sanatoria.org lub groupon.pl, Państwa dane otrzymujemy od administratorów tych serwisów.

Jeśli Państwa pobyt jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwa dane  otrzymujemy od tych instytucji zwykle 5 dni przed Państwa przyjazdem. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Na potrzeby dokonania i potwierdzenia rezerwacji potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr telefonu.

Po przyjeździe do Uzdrowiska weryfikujemy Państwa tożsamość prosząc o okazanie dokumentu tożsamości.

Na potrzeby zarejestrowania Państwa jako pacjenta (kuracjusza) potrzebujemy następującego zestawu danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL nr dokumentu tożsamości, data urodzenia. Nasz personel medyczny zbiera od Państwa informacje dotyczące stanu zdrowia, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług medycznych.  

W przypadku kuracjuszy NFZ/ZUS część tych danych otrzymujemy od tych instytucji.

Na potrzeby wystawienia przez UZDROWISKO WIENIEC faktury będziemy potrzebować danych w zakresie:  nazwa, adres i NIP firmy.

W przypadku ubiegania się przez Państwa o zwolnienie z opłat parkingowych będziemy przetwarzać także informację  o niepełnosprawności.

Podczas korzystania z opieki medycznej w UZDROWISKU WIENIEC tworzymy Państwa  dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje odnoszące się do Państwa stanu zdrowia, w szczególności informacje o odbytych zabiegach, odbytych chorobach, przyjmowanych lekach i innych dolegliwościach .
Informacje dotyczące Państwa stanu zdrowia zbieramy i gromadzimy, gdy jest to konieczne do postawienia diagnozy i świadczenia usług w zakresie opieki medycznej i zabiegowej, ustalenia odpowiedniej diety.

Przetwarzać możemy też Państwa wizerunek ze względu na stosowany w Uzdrowisku monitoring wizyjny a także system identyfikacji kuracjuszy.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Co do zasady celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie przez UZDROWISKO WIENIEC wykonania usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej oraz zabiegowej.

Informujemy, że UZDROWISKO WIENIEC jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej i jest zobowiązane do prowadzenia i przechowywania Państwa dokumentacji medyczną jako pacjenta (kuracjusza).

Wobec powyższych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, są:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (a w odniesieniu do pacjentów korzystających z usług UZDROWISKA WIENIEC na zasadach komercyjnych także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w związku z art. 25 pkt 1) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  - przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się  z obowiązków prawnych na nas ciążących. 
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w związku z art. 24 ust 1 oraz 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta – przetwarzanie jest niezbędne do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i  leczenia.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest zapewnienie sprawnej obsługi pacjenta w związku ze świadczeniem przez UZDROWISKO WIENIEC usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej i zabiegowej. W związku z powyższym możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej, jakości wykonywanych przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej i zabiegowej. Wypełnienie ankiety ma charakter dobrowolny i anonimowy.  Na podstawie naszego uzasadnionego interesu możemy także Państwu wysyłać nasze materiały reklamowe (marketing bezpośredni). 
 • Art. 6 ust.1 lit. f) oraz art. 9 ust 2 lit f.  – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Poza tym UZDROWISKO WIENIEC przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania obowiązków podatkowych w związku realizacją na Państwa rzecz usług opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej, np. Państwa dane mogą być przetwarzane na potrzeby wystawienia przez UZDROWISKO WIENIEC na faktury z tytułu świadczonych usług.

Możemy także przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody – np. w zakresie wykorzystania Państwa wizerunku w celu identyfikacji lub w celach marketingowych i promocyjnych Uzdrowiska. Na podstawie Państwa zgody będziemy także przetwarzać Państwa dane jeśli przystąpią Państwo do naszego Programu lojalnościowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia nasze obiekty są monitorowane, podstawą prawną stosowania monitoringu jest art. 6 ust 1 lit f RODO, czyli nasz uzasadniony interes , ale także przepisy prawa w tym222 § 1 Kodeksu Pracy.  Więcej informacji w tym zakresie mogą Państwo uzyskać na miejscu. 

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

W celu realizacji przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej, jak również w celu realizacji praw pacjenta, Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Innym podmiotom leczniczym, podmiotom współpracującym z UZDROWISKIEM WIENIEC w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, zabiegowej; w tym do ZUS i NFZ. 
 2. lekarzom, fizjoterapeutom, psychologom i innemu personelowi UZDROWISKA WIENIEC, z którym UZDROWISKO WIENIEC współpracuje, na potrzeby wykonywania na rzecz pacjentów (kuracjuszy) usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej;
 3. dostawcom usług dla UZDROWISKA WIENIEC w zakresie rozwiązań technicznych, w tym teleinformatycznych, organizacyjnych (np. firmom świadczącym na rzecz UZDROWISKA WIENIEC usługi pocztowe), które są niezbędne dla realizacji przez UZDROWISKO WIENIEC usług w zakresie opieki medycznej, hotelowej, żywieniowej, zabiegowej;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz UZDROWISKA WIENIEC usługi prawne, finansowe, doradcze oraz usługi wspierające UZDROWISKO WIENIEC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w dochodzeniu roszczeń
 5. osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji  praw pacjenta.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane

UZDROWISKO WIENIEC ma obowiązek przechowywania Państwa dokumentacji medycznej przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wynikającym z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń UZDROWISKO WIENIEC będzie przetwarzało przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu usług realizowanych przez uzdrowisko, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Dane osobowe przetwarzane przez UZDROWISKO WIENIEC na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych uzdrowisko ma obowiązek przechowywać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będziemy je przechowywać do momentu ustania celu przetwarzania lub wycofania Państwa zgody.

Informacja o przysługujących Państwu prawach

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje, czy podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy są Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

W przypadku chęci skorzystania z naszych usług podanie danych jest wymogiem umownym a także ustawowym w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej, ich niepodanie będzie skutkować odmową wykonania usług.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne i nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

UZDROWISKO WIENIEC nie będzie przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich.

Państwa dane co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że  nasz dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w  USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Państwa praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Państwa dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 


Klauzula Informacyjna

dla kontrahentów i pracowników kontrahentów 

Uzdrowiska Wieniec Spółka z o.o.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Wieniec Spółka z o.o., z siedzibą: ul. Brzozowa 1,87-800 Wieniec-Zdrój. Kontakt z Administratorem: tel.: +48 54 272 10 00
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) jest możliwy pod adresem: iodo@uzdrowisko-wieniec.pl
 3. Celem i podstawą prawna przetwarzania Państwa danych są:
 • art.  6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;

art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,  marketing bezpośredni; wykonanie umowy zawartej z Uzdrowiskiem, gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji umowy

Oferty

Sylwester 2021
od 550 /pobyt
Sylwester 2021 "Ciao Siciliano"
 • 1 noc
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet weekend andrzejkowy 2021
od 1 026 /pobyt
Pakiet weekend andrzejkowy 2021
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Rehabilitacja Post-Covid pakiet 15 dniowy
od 6 740 /pobyt
Rehabilitacja Post-Covid pakiet 15 dniowy
 • 14 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Rehabilitacja Post-Covid pakiet 8 dniowy
od 3 680 /pobyt
Rehabilitacja Post-Covid pakiet 8 dniowy
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 2 936 /pobyt
Pakiet leczniczy "Terapia dla kręgosłupa"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Weekend z jogą
od 752 /pobyt
Weekend z jogą
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy Joga na 5 !
od 1 399 /pobyt
Pakiet leczniczy Joga na 5 !
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet SPA
od 1 605 /pobyt
Pakiet SPA "Uwolnij się od stresu"
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet dla aktywnych
od 1 402 /pobyt
Pakiet dla aktywnych " Walcz o odporność "
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet One Night Spa
od 800 /pobyt
Pakiet One Night Spa
 • 1 noc
 • Śniadanie i kolacja
Sprawdź szczegóły
Weekendowy Relax w SPA
od 823 /pobyt
Weekendowy Relax w SPA
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet leczniczy
od 2 149 /pobyt
Pakiet leczniczy "Senior 60+"
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
wSPAniały relaks
od 1 564 /pobyt
wSPAniały relaks
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Antycellulitowy
od 1 285 /pobyt
Pakiet Antycellulitowy
 • 3 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 15 dni (14 nocy)
od 3 505 /pobyt
Pakiet Leczniczy 15 dni (14 nocy)
 • 14 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 8 dni (7 nocy)
od 1 753 /pobyt
Pakiet Leczniczy 8 dni (7 nocy)
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pakiet Leczniczy 6 dni (5 nocy)
od 1 349 /pobyt
Pakiet Leczniczy 6 dni (5 nocy)
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pobyt wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
od 1 673 /pobyt
Pobyt wypoczynkowy 8 dni z pełnym wyżywieniem
 • 7 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Pobyt wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
od 1 205 /pobyt
Pobyt wypoczynkowy 6 dni z pełnym wyżywieniem
 • 5 nocy
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Weekend w Medical SPA w Wieńcu-Zdroju (FB)
od 503 /pobyt
Weekend w Medical SPA w Wieńcu-Zdroju (FB)
 • 2 noce
 • FB - Pełne wyżywienie
Sprawdź szczegóły
Oferta nocleg ze śniadaniem
od 160 /noc
Oferta nocleg ze śniadaniem
 • dowolna dł. pobytu
 • BB - Śniadanie w cenie
Sprawdź szczegóły
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij