Pobyty ze skierowaniem NFZ/ZUS

Zarząd uzdrowiska uprzejmie informuje Pacjentów skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc w pokojach.

Na wszystkie rodzaje stacjonarnego leczenia uzdrowiskowego serdecznie zapraszamy członków rodzin lub znajomych pacjentów (bez skierowania) – wówczas zakwaterujemy ich odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą to skierowanie. Dla tych osób mamy specjalną atrakcyjną ofertę cenową na pobyty lecznicze lub hotelowe.

Zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe


     Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagacie Państwo określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możecie skorzystać z tego rodzaju leczenia.
Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.
Świadczenia realizowane przez Uzdrowisko Wieniec-Zdrój w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
1. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny.
2. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni jest częściowo odpłatny.
3. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.
4. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.
5. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci skierowanych przez Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ trwa od 6 do 18 dni.
Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.
6. Ambulatoryjne leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej jest bezpłatne
7. Stacjonarny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest częściowo odpłatny.

Skierowanie


     Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie, przesyłane jest przez lekarza lub przez Pana/Panią do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego aktualnie Pan/Pani zamieszkuje. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.
Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a Pan/Pani otrzymuje pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Skierowanie podlega weryfikacji co 18 (osiemnaście) miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił - w celu ponownej weryfikacji.
W przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz wystawiający skierowanie, zawiadamia o tym fakcie zarówno Pana/Panią, jak i właściwy oddział NFZ (w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania skierowania). Skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. W przypadku, kiedy jest ona pozytywna, nie traci Pan/Pani swojego miejsca na liście oczekujących.
Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Panu/Pani potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.
W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy.
Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym. * Zakłady wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z 2004 roku, z późn. zm.).

 

Pobyty ze skierowaniem NFZ


1. UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DLA DOROSŁYCH -21 dni
- Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych- przedpołudniowych lub popołudniowych ,
- przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym
- co najmniej 54 zabiegi , średnio 3 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, neurologia, reumatologia)

2. UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM – 28 dni
- Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych- przedpołudniowych lub popołudniowych
- przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym:
- co najmniej 96 zabiegi , średnio 4 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, neurologia, reumatologia)

3. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH- 21 dni
- Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych-
przedpołudniowych lub popołudniowych
- przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym:
- co najmniej 54 zabiegi , średnio 3 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno-urazowe).

Pacjenci przebywający na leczeniu w ramach pobytu szpitalnego są zwolnieni z częściowej odpłatności z tytułu wyżywienia i zakwaterowania.

4. UZDROWISKOWA REHABILITACJA W SZPITALU UZDROWISKOWYM DLA DOROSŁYCH- 28 dni
- Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych- przedpołudniowych lub popołudniowych
- przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym:
- co najmniej 96 zabiegi , średnio 4 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska (choroby ortopedyczno-urazowe, układu krążenia, reumatologia)
Pacjenci przebywający na leczeniu w ramach rehabilitacji są zwolnieni z częściowej odpłatności z tytułu wyżywienia i zakwaterowania.

5. UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE DOROSŁYCH I DZIECI
Obejmuje cykl leczniczy od 12 do 18 dni w poradni uzdrowiskowej.
- Leczenie ambulatoryjne jest bezpłatne.
- Zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych- przedpołudniowych lub popołudniowych
- przez 5 dni w tygodniu, oraz soboty w cyklu przedpołudniowym:
- co najmniej 54 zabiegi , średnio 3 zabiegi dziennie w tym: 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie, co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Świadczenia udzielane są w profilach zgodnych z profilami uzdrowiska . Pacjent jest kierowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ.

6. LECZENIE W PORADNI REHABILITACYJNEJ
Każdorazowa wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarze kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji, zlecając cykl niezbędnych zabiegów.

7. POBYTY W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM
Udziela w ramach NFZ całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób, które nie wymagają hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

8. ODPŁATNOŚĆ ZA LECZENIE W SANATORIUM DLA DOROSŁYCH
Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju.
Obecnie obowiązują stawki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1245).

Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest (w załączeniu załącznik nr 4 do zarządzenia nr 65/2014 DSM Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia), uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pobyt w szpitalu oraz w sanatorium uzdrowiskowym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu (obiadem), a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu(śniadaniem)

Pacjenci NFZ/ZUS za nocleg bezpośrednio przed lub po turnusie ponoszą opłatę w wysokości 130 zł (VAT-8%).

L.p.PoziomI sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia
II sezon rozliczeniowy (w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
28,8 36,1
B
pokój jednoosobowy w studiu
23,0 33,0
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,0 29,3
3 III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
17,3 24,1
B
pokój dwuosobowy w studiu
14,6 22,0
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,5 17,3
5 V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
11,0 13,1
B
pokój wieloosobowy w studiu
10,5 12,0
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,4 10,5Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9. JADĄC NA LECZENIE UZDROWISKOWE, NALEŻY ZABRAĆ:

Pobyt w szpitalu oraz w sanatorium uzdrowiskowym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.

 

Pobyty ze skierowaniem ZUS


 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:
- art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 121 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą
oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457)

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

- ubezpieczonych, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
- uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do
ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
- pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujących jednocześnie odzyskanie
zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:
- na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu (podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
- przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
- podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.
Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Umowa Uzdrowiska Wieniec-Zdrój z ZUS obejmuje rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym w następujących grupach schorzeń:
- narząd ruchu,
- układ krążenia,
- układ oddechowy,
- schorzenia psychosomatyczne,

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:
- pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania
rehabilitacji,
- wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,
- zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Pobyty ze skierowaniem z ZUS
Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno - leczniczo - rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej.
Mając skierowanie z ZUS przede wszystkim należy ze sobą zabrać:
• zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
• dokumentację medyczną
• aktualny dowód ubezpieczenia (legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty)
• rzeczy osobiste (m.in. przybory toaletowe, strój i obuwie sportowe, strój kąpielowy i klapki antypoślizgowe na basen)
• leki przyjmowane przewlekle w ilości zapewniającej zasób przez cały okres pobytu
Pacjentom w ramach prewencji ZUS, Ośrodek przydziela pokoje zgodnie z zawartą umową.
Do dyspozycji oddane są pokoje 1 i 2- osobowe.
Pacjenci przebywający w ramach prewencji rentowej ZUS o grupie schorzeń psychosomatycznych mają przydzielane pokoje tylko 2- osobowe, zgodnie z wytycznymi ZUS.

Schorzenia narządu ruchu:
- realizowanie w ustalonym indywidualnie programie rehabilitacji leczniczej
- nie mniej niż 5 zabiegów leczniczych dziennie (w tym, co najmniej 2 zabiegi kinezyterapii),
a w soboty nie mniej niż 3 zabiegi (w tym, co najmniej 1 zabieg kinezyterapii).

Schorzenia układu krążenia:
- realizowanie indywidualnego programu rehabilitacji leczniczej, ukierunkowanego na leczenie choroby będącej podstawą skierowania na rehabilitację i chorób współistniejących
- przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w dwóch cyklach zabiegowych – przed południem i po południu, a w soboty w jednym cyklu zabiegowym - przed południem.

Schorzenia układu oddechowego:
-realizowanie indywidualnego programu rehabilitacji leczniczej ukierunkowanego na leczenie choroby będącej podstawą skierowania na rehabilitację i chorób współistniejących
-przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w dwóch cyklach zabiegowych – przed południem i po południu, a w soboty w jednym cyklu zabiegowym - przed południem

Schorzenia psychosomatyczne :
- opieka psychologiczna, uwzględniająca zapewnienie osobom skierowanym przez ZUS, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych,
- nie mniej niż 5, a w soboty nie mniej niż 3 oddziaływań leczniczych dziennie obejmujących:
a) dwa razy dziennie oddziaływania psychologiczne, w tym trening relaksacyjny prowadzony przez psychologa (przez 5 dni w tygodniu), a w soboty 1 raz dziennie
b) nie mniej niż 4 spotkania indywidualne z psychologiem w turnusie,
c) terapię zajęciową 6 razy w tygodniu,
d) ćwiczenia ogólnousprawniające 6 razy w tygodniu
e) muzykoterapię i choreoterapię (naprzemiennie - przez 5 dni w tygodniu)

Program rehabilitacji powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8:30

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies Polityka plików cookies. Rozumiem